Studiefrågor (Study Questions) inför AIPPI:s kongress 2018

AIPPI:s arbetsprogram inför Kongressen 2018 som hålls i Cancun den 23-26 september 2018 är nu färdigställt.

Under kongressen kommer följande studiefrågor att behandlas:

pdf_sign.gif Q2018 Conflicting patent applications (sammankallande: Sofia Vass)

pdf_sign.gif Q2018 Joint liability for IP infringement (sammankallande: Dag Sandart)

pdf_sign.gif Q2018 Partial designs (sammankallande: David Leffler)

pdf_sign.gif Q2018 Registrability of 3D trademarks (sammankallande: Bodil Ehlers)

När det nationella arbetet påbörjas, ska det utmynna i rapporter från Sverige om hur svensk lagstiftning och praxis ser ut, samt hur Sverige anser att lagstiftarna i världen borde harmonisera rätten på respektive område. De nationella rapporterna utgör sedan underlag för resolutioner som kommer att diskuteras vid mötet i Cancun.

Om du har några frågor om Q-arbetet, vänligen kontakta president Sanna Wolk.

Mer information om AIPPI:s kongress i Cancun finns här.

AIPPI-arbete

AIPPI har bl.a. till syfte att bevaka och utveckla de immaterialrättsliga regelverken över hela världen, verka för en harmonisering mellan länderna samt påverka de lagstiftande församlingarna. I detta syfte genomförs på den årliga internationella kongressen ett arbetsprogram med 3-5 på förhand anmälda teman, s.k. studiefrågor (Study Questions).

Före kongressen har varje nationell del av AIPPI skrivit rapporter med ställningstaganden till olika studiefrågor (q-rapporter). De nationella rapporterna sammanställs och på kongressen arbetar man på basis av sammanställningarna gruppvis fram förslag till resolutioner. Dessa ska antas i plenum efter omröstning där varje lands delegater får rösta. Resolutionerna publiceras och kan utgöra värdefull information för lagstiftare m m.

På kongressen anordnas också s.k. Workshops Panel Sessions, som har blivit alltmer innehållsrika och populära. Workshops Panel Sessions har uppvisat en stor bredd över det immaterialrättsliga området och har haft mycket kompetent innehåll. Ett inte obetydligt inslag i kongressen är det sociala programmet. Arrangörslandet brukar anstränga sig för att ge kongressdeltagarna inblick i arrangörslandets kultur m m. Samtidigt ges också goda möjligheter att få träffa kollegor, inte minst då advokatbyråer och patentbyråer brukar bjuda in till kvällsaktiviteter.

För en schematisk bild av AIPPI:s verksamhetsår, klicka här.